Artikel 1 (definities) 

  • Opslagovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich jegens de bewaargever verbindt de hem toevertrouwde zaken in opslag te nemen.
  • Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan de bewaarnemer toevertrouwde zaken.
  • Bewaargever: degene die opdracht geeft tot opslag van zaken.
  • Bewaarnemer: degene die opdracht tot opslag aanvaardt en uitvoert.
  • Inontvangstneming: het moment waarop de bewaarnemer de zaken heeft aanvaard.
  • Aflevering: het moment waarop de bewaarnemer de zaken overdraagt aan de bewaargever ter plaatse waar de opslag is geschied.
  • Inslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer na in ontvangstneming worden verricht teneinde de zaken op te slaan in daarvoor bestemde ruimte.
  • Uitslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer worden verricht ten einde de zaken te kunnen afleveren aan de bewaargever.
  • Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 2 (werkingssfeer):

Lid 1: De Algemene opslagvoorwaarden zijn van toepassing op de opslagovereenkomst, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.

Lid 2: Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Verhuis- en Transportbedrijf Kees Bakker en Zn zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard

 

Artikel 3 (verplichtingen bewaarnemer):

De bewaarnemer is verplicht:

Lid 1: De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door de bewaargever te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin deze zijn ontvangen af te leveren.

Lid 2: Bij inontvangstneming van de zaken en het opslagbewijs dient de bewaarnemer een getekend exemplaar van het opslagbewijs aan de bewaargever te retourneren.

Lid 3: Bij de inontvangstneming van de zaken dient de bewaarnemer te vermelden welke zaken in ontvangst zijn genomen en te noteren wat de uiterlijke staat van deze zaken is. Indien onregelmatigheden, niet zijnde de gewoonlijke gebruikersschade, worden geconstateerd dienen deze op de opslagovereenkomst te worden vermeld.

Lid 3: Alvorens zaken die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn in ontvangst te nemen, dient de bewaarnemer de bewaargever om instructies te vragen. Indien niet tijdig instructies kunnen worden verkregen, is de bewaarnemer gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te weigeren indien deze, voor zover van toepassing, worden aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde verpakking.

Lid 4: Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en de partijen bij de overeenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, en van het aantal zaken.

Lid 5: Indien de bewaarnemer geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 3 van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van vermelding.

Lid 6: De opslag dient te doen plaatsvinden in de overeengekomen ruimten. Indien geen ruimte is overeengekomen zal de bewaarnemer de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte.
De bewaarnemer stelt de bewaargever op de hoogte van een eventuele verplaatsing van de zaken. De bewaarnemer is gerechtigd de zaken te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Lid 7: De bewaarnemer is verplicht de bewaargever en door deze aangewezen personen voor eigenrisico toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits zulks:

  • in aanwezigheid van de bewaarnemer plaatsvindt;
  • tijdig kenbaar is gemaakt;
  • geschiedt conform de huisregels van de bewaarnemer.

Lid 8: De bewaarnemer levert de zaken pas af nadat de bewaargever de bewaarnemer hiertoe schriftelijk opdracht geeft.
De bewaarnemer kan de zaken uitsluitend afleveren aan degene die hiertoe blijkens schriftelijke opdracht van de bewaargever is aangewezen.

 

Artikel 4 (aansprakelijkheid):

De bewaarnemer is alleen aansprakelijk voor schade aan zaken welke door opzet of roekeloos handelen door de bewaarnemer is ontstaan.
De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan buiten de invloedssfeer van de bewaarnemer.

 

Artikel 5 (verplichtingen bewaargever):

Lid 1: bewaargever is verplicht de bewaarnemer tijdig opgave te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan waartoe hij in staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de bewaarnemer van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de bewaargever deze gegevens kent of behoort te kennen. De bewaargever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

Lid 2: de bewaargever dient de overeengekomen zaken op de afgesproken plaats, tijd en wijze vergezeld van de benodigde bescheiden aan de bewaarnemer ter beschikking te stellen.

Lid 3: de bewaargever dient een of een aantal contactpersonen aan te wijzen en hiervan schriftelijk opgave te doen aan de bewaarnemer.

Lid 4: de bewaargever vrijwaart de bewaarnemer van alle aanspraken die derden of een ondergeschikte van de bewaargever hebben op de bewaargever.

Lid 5: de bewaargever dient bij beëindiging van de opslagovereenkomst de zich nog bij de bewaarnemer bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.

Lid 6: de bewaargever dient de bewaarnemer schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van de zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de zaken moeten worden afgeleverd.

Lid 7: Sub a: de bewaarnemer dient bij terugname van de zaken een getekend document aan de bewaarnemer te retourneren waaruit blijkt dat de zaken aan de bewaargever zijn geretourneerd.

Sub b: Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de bewaarnemer worden afgeleverd, zonder dat de bewaargever bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op de vrachtbrief dan wel enig ander afleverdocument aantekent, wordt de bewaarnemer geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

Sub c: Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de bewaargever niet binnen een week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade en het verlies is aangegeven, ter kennis van de bewaarnemer heeft gebracht, wordt de bewaarnemer eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

 

Artikel 6: aansprakelijkheid van de bewaargever

 

Lid 1: De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van onjuiste of onvolledige opgaven omtrent zaken alsmede de behandeling daarvan.

Lid 2: De bewaargever is aansprakelijk voor alle schades, veroorzaakt door personen of zaken die de bewaarnemer overeenkomstig artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden van de zijde van de bewaargever heeft moeten toelaten op zijn terrein.

Lid 3: Indien de bewaargever geen contactpersonen opgeeft aan de bewaarnemer, wordt diegene die namens de opdrachtgever de opslagovereenkomst heeft getekend geacht contactpersoon te zijn.

Lid 4: Indien de bewaargever niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de bewaarnemer, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, de opslagovereenkomst opzeggen.

De bewaarnemer verplicht zich, alvorens de opslagovereenkomst op te zeggen, de bewaargever een uiterste termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 7: terugname van zaken en opzegging van de opslagovereenkomst

Lid 1: de bewaargever kan te allen tijde aflevering van zaken vorderen tegen betaling van de overeengekomen vergoeding en de overige kosten. De bewaargever dient hierbij een opzegtermijn van minimaal een maand te hanteren. De zaken dienen voor het verstrijken van de opzegtermijn te worden teruggenomen.

Lid 2: Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever, met dien verstande dat de opslagvergoeding blijft doorlopen tot het moment waarop de zaken aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

Lid 3: Indien de bewaargever voortijdige aflevering van zaken verlangt, zal de bewaargever de bewaarnemer een termijn van een maand gunnen waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

Lid 4: de bewaargever kan terugname van goederen vorderen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst nog wordt voortgezet. De bewaarnemer zal de bewaargever een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden terug genomen. Wanneer de bewaargever niet binnen de gestelde termijn tot terugname van de zaken overgaat, is de bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

Lid 5: Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever, met dien verstande dat de opslagvergoeding blijft doorlopen tot het moment waarop de zaken aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd

Lid 6: voorzover de bewaarnemer de overeenkomst beëindigt conform lid 3 van deze algemene voorwaarden, zullen de verschuldigde bedragen na evenredigheid in rekening worden gebracht bij de bewaargever. Indien de oorzaak van de beëindiging geheel is te wijten aan de bewaargever wordt de vooraf overeengekomen vergoeding geheel bij de bewaargever in rekening gebracht.

 

Artikel 9: betalingsvoorwaarden

Lid 1: De bewaarnemer stuurt maandelijks een factuur aan de bewaargever. De bewaargever dient de betreffende factuur vervolgens binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Lid 2: Indien de bewaargever de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldoet, is de bewaargever vanaf de vijftiende dag na factuurdatum rente verschuldigd ad. 1% per maand over het factuurbedrag tot aan de algehele voldoening.

Lid 3: De bewaarnemer is gerechtigd om alle noodzakelijke buitengerechtelijke met een minimum van 15% alsmede de gerechtelijke kosten bij de bewaargever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de bewaargever officieel in verzuim is. De bewaargever verplicht zich alvorens de zaak uit handen te geven een ingebrekestelling te verzenden waarin de bewaargever een laatste termijn wordt gegund aan de verplichtingen te voldoen. Indien de bewaargever niet binnen de gestelde termijn aan de verplichtingen voldoet is de bewaargever officieel in verzuim en zijn de buitengerechtelijke kosten verschuldigd geworden.

 

Artikel 10: (zekerheden)

Lid 1: de bewaarnemer heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken en documenten, die de bewaarnemer in verband met de opslag onder zich heeft.

Lid 2: tegenover de bewaargever kan de bewaarnemer het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd is of zal worden terzake van de opslag.

Lid 3: Indien de bewaargever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd zijn en terzake waarvan de bewaarnemer ingevolge de volgende leden een retentierecht en/of pandrecht heeft, heeft de bewaarnemer, na verkregen toestemming van de rechter, het recht de bij de bewaarnemer opgeslagen zaken op de kosten van de bewaargever te verkopen en zichzelf uit de opbrengst alle met betrekking tot de zaken verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander overeenkomstig artikel 3: 249 BW.

 

Artikel 11: (bevoegde rechter)

Alle overeenkomsten zullen worden onderworpen aan Nederlands Recht.

 

Artikel 12: (verzekeringen)

De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden.

De bewaarnemer wijst de bewaargever erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is:

  • de bewaargever zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats, dan wel
  • de bewaargever een tijdelijke opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode dient af te sluiten.Artikel 1 (definities) 
    • Opslagovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich jegens de bewaargever verbindt de hem toevertrouwde zaken in opslag te nemen.
    • Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan de bewaarnemer toevertrouwde zaken.
    • Bewaargever: degene die opdracht geeft tot opslag van zaken.
    • Bewaarnemer: degene die opdracht tot opslag aanvaardt en uitvoert.
    • Inontvangstneming: het moment waarop de bewaarnemer de zaken heeft aanvaard.
    • Aflevering: het moment waarop de bewaarnemer de zaken overdraagt aan de bewaargever ter plaatse waar de opslag is geschied.
    • Inslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer na in ontvangstneming worden verricht teneinde de zaken op te slaan in daarvoor bestemde ruimte.
    • Uitslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer worden verricht ten einde de zaken te kunnen afleveren aan de bewaargever.
    • Overmacht: omstandigheden die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

     

    Artikel 2 (werkingssfeer):

    Lid 1: De Algemene opslagvoorwaarden zijn van toepassing op de opslagovereenkomst, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.

    Lid 2: Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Verhuis- en Transportbedrijf Kees Bakker en Zn zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard

     

    Artikel 3 (verplichtingen bewaarnemer):

    De bewaarnemer is verplicht:

    Lid 1: De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door de bewaargever te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin deze zijn ontvangen af te leveren.

    Lid 2: Bij inontvangstneming van de zaken en het opslagbewijs dient de bewaarnemer een getekend exemplaar van het opslagbewijs aan de bewaargever te retourneren.

    Lid 3: Bij de inontvangstneming van de zaken dient de bewaarnemer te vermelden welke zaken in ontvangst zijn genomen en te noteren wat de uiterlijke staat van deze zaken is. Indien onregelmatigheden, niet zijnde de gewoonlijke gebruikersschade, worden geconstateerd dienen deze op de opslagovereenkomst te worden vermeld.

    Lid 3: Alvorens zaken die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn in ontvangst te nemen, dient de bewaarnemer de bewaargever om instructies te vragen. Indien niet tijdig instructies kunnen worden verkregen, is de bewaarnemer gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te weigeren indien deze, voor zover van toepassing, worden aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde verpakking.

    Lid 4: Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en de partijen bij de overeenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, en van het aantal zaken.

    Lid 5: Indien de bewaarnemer geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 3 van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van vermelding.

    Lid 6: De opslag dient te doen plaatsvinden in de overeengekomen ruimten. Indien geen ruimte is overeengekomen zal de bewaarnemer de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte.
    De bewaarnemer stelt de bewaargever op de hoogte van een eventuele verplaatsing van de zaken. De bewaarnemer is gerechtigd de zaken te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.

    Lid 7: De bewaarnemer is verplicht de bewaargever en door deze aangewezen personen voor eigenrisico toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits zulks:

    • in aanwezigheid van de bewaarnemer plaatsvindt;
    • tijdig kenbaar is gemaakt;
    • geschiedt conform de huisregels van de bewaarnemer.

    Lid 8: De bewaarnemer levert de zaken pas af nadat de bewaargever de bewaarnemer hiertoe schriftelijk opdracht geeft.
    De bewaarnemer kan de zaken uitsluitend afleveren aan degene die hiertoe blijkens schriftelijke opdracht van de bewaargever is aangewezen.

     

    Artikel 4 (aansprakelijkheid):

    De bewaarnemer is alleen aansprakelijk voor schade aan zaken welke door opzet of roekeloos handelen door de bewaarnemer is ontstaan.
    De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan buiten de invloedssfeer van de bewaarnemer.

     

    Artikel 5 (verplichtingen bewaargever):

    Lid 1: bewaargever is verplicht de bewaarnemer tijdig opgave te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan waartoe hij in staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de bewaarnemer van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de bewaargever deze gegevens kent of behoort te kennen. De bewaargever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

    Lid 2: de bewaargever dient de overeengekomen zaken op de afgesproken plaats, tijd en wijze vergezeld van de benodigde bescheiden aan de bewaarnemer ter beschikking te stellen.

    Lid 3: de bewaargever dient een of een aantal contactpersonen aan te wijzen en hiervan schriftelijk opgave te doen aan de bewaarnemer.

    Lid 4: de bewaargever vrijwaart de bewaarnemer van alle aanspraken die derden of een ondergeschikte van de bewaargever hebben op de bewaargever.

    Lid 5: de bewaargever dient bij beëindiging van de opslagovereenkomst de zich nog bij de bewaarnemer bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.

    Lid 6: de bewaargever dient de bewaarnemer schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van de zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de zaken moeten worden afgeleverd.

    Lid 7: Sub a: de bewaarnemer dient bij terugname van de zaken een getekend document aan de bewaarnemer te retourneren waaruit blijkt dat de zaken aan de bewaargever zijn geretourneerd.

    Sub b: Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de bewaarnemer worden afgeleverd, zonder dat de bewaargever bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op de vrachtbrief dan wel enig ander afleverdocument aantekent, wordt de bewaarnemer geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

    Sub c: Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de bewaargever niet binnen een week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade en het verlies is aangegeven, ter kennis van de bewaarnemer heeft gebracht, wordt de bewaarnemer eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

     

    Artikel 6: aansprakelijkheid van de bewaargever

     

    Lid 1: De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van onjuiste of onvolledige opgaven omtrent zaken alsmede de behandeling daarvan.

    Lid 2: De bewaargever is aansprakelijk voor alle schades, veroorzaakt door personen of zaken die de bewaarnemer overeenkomstig artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden van de zijde van de bewaargever heeft moeten toelaten op zijn terrein.

    Lid 3: Indien de bewaargever geen contactpersonen opgeeft aan de bewaarnemer, wordt diegene die namens de opdrachtgever de opslagovereenkomst heeft getekend geacht contactpersoon te zijn.

    Lid 4: Indien de bewaargever niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de bewaarnemer, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, de opslagovereenkomst opzeggen.

    De bewaarnemer verplicht zich, alvorens de opslagovereenkomst op te zeggen, de bewaargever een uiterste termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

     

    Artikel 7: terugname van zaken en opzegging van de opslagovereenkomst

    Lid 1: de bewaargever kan te allen tijde aflevering van zaken vorderen tegen betaling van de overeengekomen vergoeding en de overige kosten. De bewaargever dient hierbij een opzegtermijn van minimaal een maand te hanteren. De zaken dienen voor het verstrijken van de opzegtermijn te worden teruggenomen.

    Lid 2: Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever, met dien verstande dat de opslagvergoeding blijft doorlopen tot het moment waarop de zaken aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

    Lid 3: Indien de bewaargever voortijdige aflevering van zaken verlangt, zal de bewaargever de bewaarnemer een termijn van een maand gunnen waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

    Lid 4: de bewaargever kan terugname van goederen vorderen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst nog wordt voortgezet. De bewaarnemer zal de bewaargever een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden terug genomen. Wanneer de bewaargever niet binnen de gestelde termijn tot terugname van de zaken overgaat, is de bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

    Lid 5: Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever, met dien verstande dat de opslagvergoeding blijft doorlopen tot het moment waarop de zaken aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd

    Lid 6: voorzover de bewaarnemer de overeenkomst beëindigt conform lid 3 van deze algemene voorwaarden, zullen de verschuldigde bedragen na evenredigheid in rekening worden gebracht bij de bewaargever. Indien de oorzaak van de beëindiging geheel is te wijten aan de bewaargever wordt de vooraf overeengekomen vergoeding geheel bij de bewaargever in rekening gebracht.

     

    Artikel 9: betalingsvoorwaarden

    Lid 1: De bewaarnemer stuurt maandelijks een factuur aan de bewaargever. De bewaargever dient de betreffende factuur vervolgens binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

    Lid 2: Indien de bewaargever de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldoet, is de bewaargever vanaf de vijftiende dag na factuurdatum rente verschuldigd ad. 1% per maand over het factuurbedrag tot aan de algehele voldoening.

    Lid 3: De bewaarnemer is gerechtigd om alle noodzakelijke buitengerechtelijke met een minimum van 15% alsmede de gerechtelijke kosten bij de bewaargever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de bewaargever officieel in verzuim is. De bewaargever verplicht zich alvorens de zaak uit handen te geven een ingebrekestelling te verzenden waarin de bewaargever een laatste termijn wordt gegund aan de verplichtingen te voldoen. Indien de bewaargever niet binnen de gestelde termijn aan de verplichtingen voldoet is de bewaargever officieel in verzuim en zijn de buitengerechtelijke kosten verschuldigd geworden.

     

    Artikel 10: (zekerheden)

    Lid 1: de bewaarnemer heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken en documenten, die de bewaarnemer in verband met de opslag onder zich heeft.

    Lid 2: tegenover de bewaargever kan de bewaarnemer het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd is of zal worden terzake van de opslag.

    Lid 3: Indien de bewaargever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd zijn en terzake waarvan de bewaarnemer ingevolge de volgende leden een retentierecht en/of pandrecht heeft, heeft de bewaarnemer, na verkregen toestemming van de rechter, het recht de bij de bewaarnemer opgeslagen zaken op de kosten van de bewaargever te verkopen en zichzelf uit de opbrengst alle met betrekking tot de zaken verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander overeenkomstig artikel 3: 249 BW.

     

    Artikel 11: (bevoegde rechter)

    Alle overeenkomsten zullen worden onderworpen aan Nederlands Recht.

     

    Artikel 12: (verzekeringen)

    De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden.

    De bewaarnemer wijst de bewaargever erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is:

    • de bewaargever zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats, dan wel
    • de bewaargever een tijdelijke opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode dient af te sluiten.